8.6 C
Slovakia
utorok, 18 júna, 2024
spot_img
RozhovoryXdzvønX – Na naše koncerty by mali chodiť ľudia nepripravení

XdzvønX – Na naše koncerty by mali chodiť ľudia nepripravení

XdzvonX live at Nu Sound of Visegrad 2019 / photo: David Majersky

Zahalené tváre na fotografiách, hmlisté až nejasné pomenovanie štýlu, ktorý hrajú, umelecká neústupčivosť, ktorú prezentujú. Poľské duo XdzvønX patrí k najzaujímavejším hudobným projektom od našich severných susedov. Tvoria a žijú v jednom z jednom z najstarších poľských miest – Vroclave, kde debata o umení a kultúre je každodennou samozrejmosťou. Brutálna elektronika je miešaná so sakrálnou hudbou a výsledok je viac než len originálny. Bora a Snufkin vravia, že na ich koncerty by mali chodiť ľudia s otvorenou mysľou. Presvedčiť sa o tom môžete už 12. apríla, kedy vystúpia v Banskej Štiavnici rámci projektu Nu Sound Of Visegrad.

swith to english version

 
Musicpress:
Pri definovaní vašej tvorby som narazil na viacero zaujímavých pomenovaní (sacral noise, dark synthwave, pure brutalism). Myslíte si, že je pre ľudí podstatné, aby vedeli, čo majú od kapely očakávať ešte predtým než si ju pustia? Chcete vôbec škatuľkovať vašu hudbu a činnosť?
 
XdzvonX:

Bora: Musíme nejako opísať, čo tvoríme, aby sme mohli zaujať nášho potenciálneho poslucháča. Často nazývame hudbu, ktorú hráme ako Sacral Noise Pop – a myslím, že to dobre opisuje atmosféru plynúcu z našej hudby. Niektoré z týchto pomenovaní nám dali samotní poslucháči, ale nám sa to páči.

Snufkin: Ja si myslím, že neexistuje žiadny názov hudobného žánru, ktorý by mohol dobre popísať našu tvorbu. Občas sa o to pokúšame, ale ak nehráte jednoduché žánre ako metal, rock, techno, rap, tak je ťažké nazvať svoj žáner. Názov „sakrálny noise pop” je symbol a podľa môjho názoru to presne neopisuje, čo robíme. Myslím si, že máme lepšiu spätnú väzbu od ľudí, ktorí naše koncerty vidia aj bez toho, aby si o nás predtým viac zisťovali. Dojem je o to silnejší, keď na to nie sú pripravení. A prvý dojem je veľmi dôležitá vec.

 
Musicpress:
Pochádzate z historického mesta Vroclav, ktoré bolo rodiskom význačných osobností, križovatkou rôznych kultúr a dôležitým miestom v poľských dejinách. Ako veľmi zasiahla atmosféra tohto mesta do vašej tvorby?
 
XdzvonX:

Bora: Žijeme vo Vroclave asi desať rokov. Je to veľa času a myslím, že nás to určite nejako ovplyvnilo. Architektúra, nočné prechádzky a mnoho koncertov úžasných kapiel. Obaja sme vyrastali na značke Black Silesia (predtým Silesia) a myslíme si, že je to základ našich industriálnych vplyvov.

Snufkin: Ako ste napísali, tak vo Vroclave môžete nájsť veľa rozličných kultúr – po druhej svetovej vojne sa Dolné Sliezsko stalo poľským územím a bolo tvorené ľuďmi z rôznych krajín – nie len východného Poľska, ale tiež z Juhoslávie, Grécka a takisto tam žilo aj mnoho Lemkov z Karpát (pozn. redakcie – východoslovanské etnikum žijúce prevažne na území západnej Ukrajiny). Pravdepodobne vo Vroclave sme sa po prvýkrát začali zaujímať o slovanskú kultúru a tradície. Okrem toho máme obaja pocit, že sme súčasťou nezávislej scény nášho mesta, ktorá je veľmi aktívna v mnohých žánroch – kapely od Black Moon labelu (pozri stoner band MuN), independent jazz hrávaný v klube Tamka (Tortex, Slina), umelci a hudobníci od Wkurvv (organizátori koncertov, v prvom rade mnoho experimentálnej, noise, drone music – pozrite skvlú kapelu MŁYN), Acidtropicalia team, všetky skvelé koncerty a podujatia z relatívne nového miesta na mape undergroundu Vroclavu – DK Luksus club. Samozrejme, to nie je všetko, je tam množstvo skvelých ľudí a dobrej energie, ktorá pulzuje v našom meste, a pre ktorú je dobré byť súčasťou tejto atmosféry.

 
Musicpress:
Jednou z inšpirácií, ktorú cítiť vo vašej tvorbe, je ortodoxná hudba. Asi je dosť neobvyklé, keď sa elektronické kapely inšpirujú sakrálnou hudbou. Ako ste k tomu došli?
 
XdzvonX:

Bora: Je to spontánne. Máme radi polyfóniu vo vokálnych partoch a experimenty s priestorom, reverbmi.

Snufkin: Myslím si, že každý vo svojom živote hľadá mysticizmus, aj keď ste ateistom. Sakrálnosť je tiež sférou nášho života a zvyšok je len spôsobom nášho vyjadrovania.

 
Musicpress:
Hneď po vypočutí vášho albumu ma napadlo, či ste náhodou nepôsobili v cirkevnom zbore, alebo naopak, v ľudovom súbore. Máte za sebou túto históriu?
 
XdzvonX:

Bora: Boli okamžiky, kedy sme boli fascinovaní tradičnou hudbou. Zozbierali sme kolekciu tradičných nástrojov, ale potom prišlo rozhodnutie spraviť to viac intímnejšie. S akustickými inštrumentmi je to naozaj ťažké, takže sme začali produkovať elektronickú hudbu, ktorú môžete robiť aj cez slúchadlá a dokáže byť rovnako tichá. To ticho bolo občas ako sonda – ako žiť v kláštore.

 
Musicpress:
Paralelne sa u vás vedľa seba objavuje mysticizmus aj tanečná energia. Z čoho ste vychádzali pri koncipovaní prelínania týchto dvoch kontrastných svetov?
 
XdzvonX:

Bora: Tanec je vždy efektom hlbokého zážitku z hudby. Myslím, že tento druh skúseností je niečo podobné ako mysticizmus.

Snufkin: Musí to byť také skutočné ako je život sám.

 
Musicpress:
Takisto sa mi hneď pri počúvaní vybavila poľská kapela Batushka a svetoznáma americká formácia Sunn O))) Aký máte vzťah k tomuto druhu hudby?
 
XdzvonX:

Bora: Keď sme komponovali hudbu pre náš debut, nepočul som o Batushke. Našiel som ich, až keď som hľadal inšpiráciu pre vizuálny aspekt našich performance. Je to trochu smutné, že používajú umenie týmto spôsobom – ale s tým ja nemôžem nič spraviť.

Snufkin: Nie je to iba jeden druh tejto hudby. Veľa kapiel hľadá podobnú asketickosť, možno trochu podobnú imidž a fascináciu rovnakými vecami. Môže sa vám to páčiť, ale určite to nie je ten istý spôsob tvorenia. Sunn O))) robia skvelú hudbu, ešte som však nepočul ich nové veci. Vizuálna stránka Batushky je dobrá, ale je smutné počuť, ako hovoria a premýšľajú hudbe – keďže to je pre nich iba čistý biznis. Nemá to nič spoločné s umením. Počas ich rozchodu mohli byť ticho a nevyjadrovať sa k týmto záležitosťami. Vo všeobecnosti je zvláštne, že vôbec nerešpektujú svojich fanúšikov.

 
Musicpress:
Okrem elektroniky a syntetizátorov používate aj mandolínu, či menej typický nástroj hurdy gurdy. Kde ste sa naučili hrať na týchto nástrojoch, je to inšpirácia z ľudovej hudby, pôsobenie v súboroch?
 
XdzvonX:

Bora: Sme sebestační, je to iba inšpirácia, snaha a cvičenie.

Snufkin: Na začiatku to bola iba hra, stále nie sme virtuózi. Je to skôr ľudový než akademický spôsob hrania.

 

 

 

 

Musicpress:
While discovering your music, I came across interesting attempts to describe it. Here are some of them: sacral noise, dark synthwave, pure brutalism… Do you think it is important for people to know what to expect from a band, before they listen to it? Do you make any effort describing your music?
 
XdzvonX:

Bora: We have to describe it, because we have to interest somehow potential recipient. We often call it Sacral Noise Pop – and I think that it describes good atmosphere of our music. Some of these names are invented by recipients, but often are very nice.

Snufkin: I think that there is no name of music genre which could to describe our music. We sometimes try to do it but if you don’t play simple genres as metal, rock, techno, rap and so it’s very hard to call your genre. Name „sacral noise pop” is just symbolic and in my opinion does not describe exactly that, what we do. I think that we have better feedback from people who are seeing our concerts without checking it before, impression is just stronger when you are not ready for it. And first impression is very important thing.

 
Musicpress:
You came from a historic city of Wroclaw, a birthplace to many important artists and personalities, a melting pot of various cultures and nationalities, and after all – important place in history of Poland. How much of an atmosphere of the city is present in your music?
 
XdzvonX:

Bora: We live in Wroclaw circa 10 years. It’s a lot of time and I think that it for sure influenced us. Architecture, night walks and lot of concerts of amazing bands. We both grew up at black Silesia (upper Silesia) and I think that’s a ground of our industrial influences.

Snufkin: As you wrote, in Wroclaw you can find a lot of various cultures – after IIWW Lower Silesia became polish area and was populated by people from various countries – not only Poles from east Poland, but also from Yugoslavia, Greece, there is for example a lot of Lemkos from Carpathian Mountains. Probably in Wroclaw first we begun to intrest for slavic culture and tradition. Except that we feel that currently we are part of strong standing independent scene of our city, very active in lot of genres – bands from Black Moon stable (check stoner band MuN), independent jazz from basement under Tamka club (Tortex, Slina), people from Wkurvv (events organiser, first of all they make lot of Noise/Drone/Experimental music – check MŁYN band), Acidtropicalia team, all great events from the relatively new place on underground map of Wroclaw – DK Luksus club. It’s of course not all, there is a lot of great people and good energy in our city and it’s good to be part of it.

 
Musicpress:
Your music is obviously influenced by orthodox music as well. It´s not common for many bands to search for inspiration in sacral music, and thus, when such artistic fusion happens, it´s always very interesting. How did you come to sacral music?
 
XdzvonX:

Bora: It’s spontaneously. We like polyphony in vocal parts and experiments with space, reverbs.

Snufkin: I think everyone is looking for mystic feeling in his life, even if you think you are an atheist. Sacrum is also sphere of our life, and rest is just way of expression.

 
Musicpress:
After hearing your album, firts thing that came to my mind was if you have ever played or participated in church music, gospel, or on the other hand, if you have ever been a part of a folk group?
 
XdzvonX:

Bora: There was a moment when we were fascinated in traditional music. We collected traditional instruments and so, but there went a moment when we had to make it more quiet. With acoustic intrument it’s really hard, so we begun to make elctronic music, which you can make also only with headphones and it can be just silent. This silence was something like a probe… like living in a monastery

 
Musicpress:
Your music connects some kind of mysticism and dance energy. What was your inspiration while working with these opposite elements?
 
XdzvonX:

Bora: Dance is always effect of really deep exprience of music. I think this kind of experince is something like mysticism.

Snufkin: It has to be just like real life.

 
Musicpress:
Certain aspects remind me of bands like Batushka or Sunn O))). What is our opinion on this kind of music?
 
XdzvonX:

Bora: When we made music for our debut, i haven’t heard about Batushka. I found them when I was searching for inspiration in visual aspect of performance. It’s little sad, that they use art this way – but I can do nothing with it.

Snufkin: It’s not one kind of music. Lot of bands are searching in similar aesthetics, maybe little similar image and fascination in similar things. You can like it, but for sure it’s not the same way of making music. Sunn O))) makes great music, I haven’t heard the new stuff yet. Batushka’s visual site is good but it’s sad to hear how they speak about music – as it was just pure business. Nothing to do with an art. During their divorce, they could just shut up. Generally it’s strange that they do not respect their fans at all.

 
Musicpress:
Besides electronic elements and synths, you use instruments like mandoline and hurdy gurdy. How did you learn to play on these instruments? Is it inspiration from folk music or participating in folk groups?
 
XdzvonX:

Bora: We are self-educated, it was just inspiration, trying and excersises.

Snufkin: At the beginning it was just a play, anyway we still aren’t virtuosos. It’s more folk than academic way of playing.

 

autor: Daniel Hevier ml, preklad otázok: Patrik Šedo | foto: XdzvonX Facebook

spot_img