8.6 C
Slovakia
streda, 19 júna, 2024
spot_img
RozhovoryErkki-Sven Tüür – Medzi tonálnou a atonálnou hudbou? Vybral som sa treťou...

Erkki-Sven Tüür – Medzi tonálnou a atonálnou hudbou? Vybral som sa treťou cestou

Erkki-Sven Tüür
Erkki-Sven Tüür

Patrí k najvýznamnejším estónskym skladateľom, ktorého tvorba spája viaceré vplyvy a kompozičné techniky. Pôsobil v kultovej progresívnej rockovej kapele In Spe, ktorej nahrávky sa šírili aj mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu. Tvrdí, že po jej rozpustení, nadviazal na to, čo robil aj so svojimi spoluhráčmi – na spojenie vertikálnych a horizontálnych línií v komornom zvuku. Na festivale Melos – Étos organizovanom Hudobným centrom (príspevková organizácia MK SR), mu za osobnej účasti uvedú jeho Klarinetový koncert s podtitulom Peregrinus ecstaticus. Svoju hudbu nechce príliš dopodrobna charakterizovať, tú podstatu má nájsť poslucháč v koncertnej prezentácii. Tá zaznie už tento piatok na otváracom koncerte festivalu v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.

switch to english version

 
Musicpress:
Prevažná časť vašej tvorby pozostáva z inštrumentálnej hudby. Nenašiel ste v ľudskom hlase tú správnu inšpiráciu? Pýtam sa aj z toho hľadiska, že aj vo vašej progresívne rockovej kapele In Spe, ste tvorili bez speváka, hoci napríklad taký YES išli cestou spojenia inštrumentálnej a vokálnej tvorby.
 
Erkki-Sven Tüür:

Na začiatok malá oprava – ja som bol frontmanom v mojej kapele In Spe (smiech) a mali sme mnoho skladieb s vokálom. Aj teraz niekedy spievam.. a hlas je pre mňa skutočne inšpiratívnym zvukom. Napríklad gregoriánsky chorál ovplyvnil môj hudobný jazyk, keď som bol ešte študentom. Dokonca aj v mojich najnovších orchestrálnych skladbách, by sme mohli sledovať podobnosti medzi tým, ako formujem oblúk melodických línií, ak sa dostatočne priblíži na mikroúroveň z textúr, a ako sa formuje v gregoriánskych melódiách.

Musicpress:
Nie je to aj preto, že keď pridáte hlas, už sa tam stráca tá miera abstrakcie, cez ktorú je hudba najlepším rozprávačom, aj keď nie najpriamejším?
 
Erkki-Sven Tüür:

Myslím si, že je to použitie textu, čo spôsobuje, že sa udeje táto zmena. Je nevyhnutné, keď sa použije text, aj keď v minimálnej miere, že sa začnú vytvárať významy pre hudobný materiál, ktorý by bol inač abstraktný. Použitie hlasu ako čistá farebnosť bez textu – to by bolo niečo úplne iné.

Musicpress:
Pre filmárov, pre literátov aj pre skladateľov sú to rôzne kompozičné techniky, ktoré definujú a mapujú ich obdobie – aké impulzy to boli vo vašom živote, keď ste striedali napríklad minimalizmus a gregoriánsky chorál, mikrotonalitu, či lineárnu polyfóniu. Čo vás držalo zviazaného tonalitou a čo potom rozviazalo smerom k atonalite? Bol to ten pocit, že ste už príliš schematický, že sa chcete posunúť ďalej?
 
Erkki-Sven Tüür:

V priebehu rokov som si navrhol určitý súbor kompozičných pravidiel. To mi umožňuje komponovať hudbu, ktorá už viac nesúvisí s polaritou atonality a tonality. Pre mňa je to druh tretej cesty. Ale vždy musím urobiť krok dopredu s každou novou partitúrou.

Musicpress:
V kapele si môžete svoje hudobné myšlienky hneď vyskúšať, otestovať a zamietnuť, prípadne opraviť podľa názoru spoluhráčov. Ale takáto možnosť nie je, keď sám komponujete, tvoríte, odovzdáte prácu a súbor potom ide interpretovať vaše dielo, ale nevstupuje do tvorivého procesu. Je to pre vás väčšia výhoda?
 
Erkki-Sven Tüür:

Povedzme, že pracujem s novým inštrumentálnym koncertom. Počas procesu komponovania zvyčajne konzultujem so sólistom – žiadam po ňom niekoľko rozličných riešení určitých techník (mnohonásobné zvuky, zvýraznené trilky, čokoľvek…), alebo ako príklad spomeniem špeciálne požiadavky na problematiku tlaku luku, ktorý je zapojený ako strunový nástroj. Toto je interakcia na inej úrovni a v inom časovom rámci. Skvelí hudobníci ovplyvnili spôsob, akým komponujem a veľa som sa od nich naučil. Ale samozrejme, ak už je rozsiahla a komplexná partitúra pripravená na premiéru a skúšky čoskoro začnú, hudobníci už nemôžu vstúpiť do tvorivého procesu. Proces interpretácie ako tvorivý akt je veľmi príjemný. Kreatívna energia planúca z hudobníkov a dirigenta spolu vytvára kreatívnu energiu, ktorá ožíva z mojej partitúry.

Musicpress:
Keď idete komponovať pre nástroj, tak v tom vidíte potenciál a ďalšiu výzvu. Boli a sú nástroje, pre ktoré odmietate skladať?
 
Erkki-Sven Tüür:

Ťažko povedať…možno koncert pre plastové vedro by bol nad moje porozumenie…

Musicpress:
Jedným z hudobných nástrojov, ktorý vás inšpiroval je klarinet, pre ktorý ste skomponovali viacero skladieb, jedným z nich Peregrinus ecstaticus uvedie aj festival Melos Étos. Čím vás tento nástroj so svojimi zvukovými kvalitami oslovil?
 
Erkki-Sven Tüür:

Nehovoril by som, že som zložil veľa skladieb pre klarinet, ale aj tak – veľmi sa mi páči zvuk tohto nástroja a spôsob, akým sa môže zmeniť jeho farba, rôzne extrémy v dynamike, jeho pohyblivosť, krehkosť, sila, kantiléna… pomenujte to! Má všetko. Záhadnosť v nízkom registri, viacnásobné tóny, štvrtinové tóny, glisandá…

Musicpress:
Každý skladateľ má svoje postupy, ktoré ho nakoniec vždy „prezradia“, niečo čo je pre neho charakteristické. Ako si zachovať svoju vlastnú originalitu?
 
Erkki-Sven Tüür:

Nájdite si čas a vypočujte si zopár mojich diel. A potom to spoznáte. Rád by som nechal radosť z objavovania tajomstiev svojim poslucháčom.

Musicpress:
Jedna vec je forma a architektúra a druhou zase napätie, príbeh, kontrast. Ako sa snažíte tieto dva svety spojiť v jeden celok? A čo keď sa skladateľ sústredí iba na jednu zložku, môže z toho byť stále dobrá hudba, napríklad sústredenie sa iba na formu, ako to robila dodekafónia?
 
Erkki-Sven Tüür:

Určite môže. Osobne sa však viac zaujímam o prístup, v ktorom architektúra a vnútorné napätie tvoria neoddeliteľný celok.

 

 

 

 

 

Musicpress:
Most of your music is instrumental. Isn´t a voice an inspirational sound for you anymore? I´m asking because in your prog rock band In Spe you have played without a vocalist, even though YES for example, had connected both instrumentalism and music with a singer.
 
Erkki-Sven Tüür:

A little correction at first – I was the frontman in my band In Spe (laugh) and we had a substantial number of pieces with vocal. Even now I use to sing sometimes … and voice is an inspirational sound for me indeed. For instance, Gregorian chant has influenced my musical language since I was a student. Even in my most recent orchestral works one could trace the similarities between how I mold the arch of melodic lines – if one zoom in enough to the microlevel of the textures – and how it is shaped in Gregorian melodies.

Musicpress:
Am I right when I say it is because when you add voice to the music, it looses some degree of its abstraction, which is the best tool that helps music to communicate with listener in intentionally non direct way?
 
Erkki-Sven Tüür:

I think it is the usage of text what makes this change happen. It is unavoidable that once a text is used, even if only minimally, it starts to create meanings for an otherwise abstract musical material. By using voice as a pure color without text it would be a different thing.

Musicpress:
There are various composing techniques for filmmakers, writers and music composers which define their era. What influenced your creative process to the extent of switching between minimalism, Gregorian Chant, microtonality or linear polyphony? What kept you bound with tonality and what then directed you to atonality? Have you felt you´re too systematic and that you need a step forward?
 
Erkki-Sven Tüür:

Over the years I have designed a certain set of compositional rules for myself. This allows me to write music which does not follow the polarities of atonality-tonality anymore. For me it is a kind of 3rd way. But I always need to take a step forward, with each new score.

Musicpress:
What is a composer´s mission? To be involved, occupied, or to be free and not to be worried in his place in the world, just to compose and create pure music?
 
Erkki-Sven Tüür:

I am not in a position to declare “composer’s mission”. We are all unique, everyone of us. And we all have something in common. A composer can not be detached from the society yet at the same time he/she has to be independent on his/her artistic decisions. But the mission – probably there are as much different missions as there are composers…

Musicpress:
You can directly use your creative thoughts when you´re part of a band, test them, throw off or edit according to your bandmates. This option, as a composer, you don´t have. You create, you compose, you give your thoughts and music to people with instruments to interpret your inner world, but they do not step in your creative process.. Do you view this as an advantage?
 
Erkki-Sven Tüür:

Let’s say I’m working with a new instrumental concerto. During the process of writing I usually consult with the soloist – asking for some different solutions of certain techniques (multiphones, overtone trills, whatever…) or for special bow pressure issues while string instrument is involved, just as an example. This is also a certain interaction, in a different level and during a different timeframe, but still. Great musicians have influenced the way I’m writing and I have learned a lot from them. But of course while a huge and complex score is ready for the premiere and the rehearsals are about to begin, the musicians can not step in the creative process on that way anymore. However, the process of interpretation as a creative act is very enjoyable. The creative energy of the musicians and the conductor make together the creative energy I have charged into my score alive!

 
Musicpress:
When you´re composing for a certain instrument, you see a potential for that instrument, a challenge. Do you have anything, for which you don´t want to compose at all?
 
Erkki-Sven Tüür:

Hard to say …. perhaps a concerto for plastic bucket would be beyond my comprehension…

Musicpress:
One of the instruments that has inspired you the most is clarinet. It was this instrument for which you have composed many songs, for example Peregrinus ecstaticus, which will be a part of Melos Étos festival. What especially interests you about clarinet?
 
Erkki-Sven Tüür:

I would not say that I have composed a lot for clarinet but anyway – I like the sound of this instrument a lot, the way it’s color could be transformed, the different extremes in dynamics, the agility, fragility, power, cantilene … you just name it! It has everything. The mystery in the low register, multiphones, quarter tones, glissandis…

Musicpress:
Composers have their own signature, something characteristic for them. What do you think is the key to keep an originality in your music?
 
Erkki-Sven Tüür:

Take your time and listen to couple of my works. And then you’ll recognize. I’d like to leave the joy of discovering the secrets to my listeners.

Musicpress:
One thing is a form and architecture, another is tension, a story, contrast. How do you manage bind these worlds into one? What happens if a composer directs his focus on just one element, form for example – like we experienced in dodecaphonic. Can it still be a good music?
 
Erkki-Sven Tüür:

Take your time and listen to couple of my works. And then you’ll recognize. I’d like to leave the joy of discovering the secrets to my listeners.

 

 

autor: Daniel Hevier ml.; preklad otázok: Patrik Šedo

spot_img