8.6 C
Slovakia
sobota, 18 mája, 2024
spot_img

Kinga Glyk – Hrať s rodinou je náročné, ale posilňuje to naše väzby

spot_img
autor: Daniel Hevier ml.

Kinga GlykPoľská basgitaristka Kinga Glyk prichádza do Liptovského Mikuláša spolu so svojím triom, aby vystúpila na podujatí Mikulášsky Jazzový Festival. V rozhovore, ktorý nám poskytla, spomína na detstvo, v ktorom bola obklopená hudbou, prvé úspechy, poľský jazz i na spiritualitu, ktorá ju obklopuje.

Musicpress:
Začínali ste v rodinnej kapele Glyk P.I.K. Trio, po boku vášho brata a otca – známeho bubeníka. Vnímali ste to ako výhodu, že pochádzate z hudobníckej rodiny?
Kinga Glyk:

Cestovanie s rodinou je občas náročné. Rozhodne sa bližšie spoznáme a vieme o sebe omnoho viac. Niekedy je ťažké byť spolu takú dlhú dobu, ale posilňuje to naše rodinné puto. Na turné má každý z nás svoju úlohu. Snažíme sa nevytvárať konflikty, byť trpezliví a odpúšťať, keď niekto v niečom pochybí. To je veľmi dôležité, keď ste tak dlhú dobu na turné. Keď sme mimo domova je potrebné zabudnúť na postavenia, ktoré máme doma a myslieť na to, že sme predovšetkým spoluhráčmi.

 
Musicpress:
You started in family band Glyk P.I.K. Trio, alongside your brother and father – a well-known drummer. How do you remember this period? Was coming from a musical family an advantage for you?
Kinga Glyk:

Traveling with your family is challenging sometimes. We are definitely getting to know each other better. Sometimes it’s hard to be together all the time but I think it’s very good for us because it’s strengthening our relationship as a family.On tour, everyone has their own task to do. We try not to enter into conflict with one another, be patient and forgiving, it’s very important on tour. When we are away from home it’s sometimes necessary to forget about the roles we have at home, that of being a mother, father, sister, brother and to treat each other as co-workers.

 
Musicpress:
V rozhovoroch zvyknete prízvukovať, že hudba si vyžaduje mnoho obetí. Na jednej strane vám naplnila váš životný údel, no možno vás v detstve o niečo obrala. Vnímali ste to vtedy podobne?
Kinga Glyk:

Ak by som mala byť úprimná, hudba ma naučila tvrdej práci, pravidelnosti, odhodlaniu, rozhodovaniu a mnohému ďalšiemu. Občas je pre mňa ťažké vybrať si medzi zábavou s priateľmi a cvičením a vykonávaním ďalších povinností okolo mojej profesie, ale je dobré si uvedomiť, že mám cieľ a povinnosti. Pýtate sa ma, či mi hudba v detstve niečo vzala: určite áno, ale teraz si myslím, že to bolo pre mňa dobré. Naučila som sa hrať na javisku v skorom veku a naučila som sa v tej dobe toho veľmi veľa. Teraz by som sa chcela v týchto veciach ešte viac zdokonaľovať. Toto je veľmi známa pravda: nie je zisk bez bolesti (smiech). Snažím sa robiť maximum v tom, aby som bola dobrá v tom, čo robím. Občas je to nesmierne náročné, ale stojí to za to.

 
Musicpress:
In interviews, you accentuante that music requires sacrifices. On the one hand, you have fulfilled your life goal, but maybe it took something from you in your childhood. Did you feel it like that?
Kinga Glyk:

To be honest, by the music I learn a lot, not only these musical things but also a work, regularity, dedication, making decisions and many others things. Sometimes it is very hard for me to choose between having fun with friends and practicing at home and doing my work related to music but I think it’s good for me to have a purpose and these responsibilities. You asked me if it took something from me in my childhood and the answer is: for sure but I think that it’s good for me. Because I started playing on the stage at a young age I have learned a lot. Now I really would like to develop myself more. This is a very well known quote: no pain no gain (smiech). I try to do my best to always be better in what I am do. Sometimes it’s terribly difficult but it’s always worth it.

 
Musicpress:
Táto kapela vraj mala kresťanské zameranie, ako veľmi ovplyvňuje dodnes vašu hudbu spiritualita?
Kinga Glyk:

Som mladý človek, ktorý veľa myslí na život, večnosť a na čas, ktorý plynie tak rýchlo. Mám nádej, že jedného dňa sa stretnem s mojím Spasiteľom, Ježišom Kristom. Nehovorím o náboženstve, pretože to nie je pre mňa podstatná otázka. Hovorím o vzťahu k Bohu, ktorý stvoril tento svet. Pre mňa je spiritualita veľmi dôležitá. Naplno si uvedomujem, že môj život závisí na Bohu. Verím v neho a pokúšam sa dodržiavať jeho zákon.

 
Musicpress:
This band was allegedly Christian before. How does your spirituality affect your music today?
Kinga Glyk:

I’m a young person who thinks a lot about life, eternity, and time that is passing very quickly. I have hope that one day I will meet with my Redeemer, Jesus Christ. I’m not talking about religion because I know it’s not the most important thing. I’m talking about a relationship with the God who created this world. For me, spirituality is very important. I am fully aware that my life is dependent on God. I trust Him and try to obey His law.

 
Musicpress:
Debutový album môže hneď zaujať, alebo sa môže stať pre začínajúceho hudobníka akousi skúškou trpezlivosti a úspech sa môže dostaviť o niečo neskôr. Pociťovali ste pri nahrávaní albumu Rejestracja nervozitu, mali ste od toho veľké očakávania?
Kinga Glyk:

Nahrávanie môjho prvého albumu bolo začiatkom môjho dobrodružstva ako lídra v mojej vlastnej kapele. Spomínam si na ten čas, kedy sme nahrávali môj prvý album Rejestracja. Bola som skutočne vzrušená z toho, čo bolo pre mňa vtedy nové. Mala som tiež nejaké očakávania, ako ľudia budú na to reagovať a dúfala som, že sa im to bude páčiť. Vtedy som mala osemnásť rokov. Som nesmierne vďačná môjmu otcovi za to, ako mi pomohol. Dal mi podporu a inšpiráciu v mojej hudobnej ceste. Album Rejestracja je niečo ako zábavné predstavenie hudobnej histórie. Mám dobré spomienky, keď si vybavím na tieto momenty v mojom živote. Veľmi si cením túto príležitosť nahrávať nahrať album potom, čo som dovŕšila osemnásť rokov.

 
Musicpress:
The debut album can make people be immediately interested, or it may be a test of patience for a novice musician, and the success can come a little later. Did you feel anxious when recording the album Rejestracja? Did you have great expectations?
Kinga Glyk:

Recording my first album was a beginning of my adventure as a leader in my own band. I remember this time when we were recording my first album „Rejestracja“ I was really excited it was also something very new for me.I did have any expectations how people will respond I just want to do it and I had hope that some people will like it. I was eighteen years old then. I’m very thankful for my dad who helped my a lot. He give me support and inspiration in my music way. This album „Rejestracja“ is something like entertaining into a musical history. I have good memories when it comes to that moment in my life.I really appreciate this opportunity to record my first album on my eighteen birthday.

 
Musicpress:
Čím je podľa vás špecifická poľská hudobná scéna?
Kinga Glyk:

Pokiaľ ide o jazzovú hudbu v Poľsku, myslím si, že tento druh hudby získava popularitu medzi ľuďmi čoraz viac. Mali sme mnoho jazzových a bluesových hudobníkov, ktorí výrazne ovplyvnili podobu hudby, ktorú dnes v Poľsku počúvame. Ak by sme mali vyzdvihnúť najzaujímavejšiu éru v histórii poľskej hudby, tak by to chcelo dôkladný výskum, keďže nie je jednoduché na to odpovedať. Každá epocha v hudobnej histórii prináša niečo nové, špeciálne a inšpirujúce, a sú ľudia, ktorí si zaslúžia veľké uznanie, pretože chvíle z ich života sú jednoducho nezabudnuteľné.

 
Musicpress:
What do you think is special about Polish music scene?
Kinga Glyk:

As to jazz music in Poland I think that this kind of music is gaining popularity among people. There were a lot of jazz and blues musicians who have significantly influenced the shape of music that we listen to in today’s Poland. In order to establish the most interesting period in Polish music history, we would have to do a thorough research, since this is not an easy question to answer. Every period of music history has something inspiring, new and special in it, and there are people who deserve to be recognized because they made those moments memorable.

 
Musicpress:
Okrem vlastných skladieb interpretujete aj prevzaté, zhudobnili ste napríklad pieseň od Boba Dylana. Aký máte vzťah k tomuto pesničkárovi?
Kinga Glyk:

Na svojom prvom albume som nahrala pieseň Boba Dylana Gotta Serve Somebody, pretože si spomínam, že táto skladba ma chytila za srdce, keď som ju prvýkrát počula. Slová k nej sú úžasné. Myslím si, že je veľmi dôležitú si položiť otázku: „Komu slúžime?“. Niekedy by sme sa mali spomaliť, zastaviť sa, zhlboka sa nadýchnuť a premýšľať, kam ideme v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom svete. Pretože mať odpoveď na túto otázku je omnoho významnejšie než to, čo dosiahneme počas svojho života na zemi. Aký duchovný stav dnes prežívame? „Gotta Serve Somebody“ ide práve v tejto línii.

 
Musicpress:
In addition to your own songs, you also cover songs, for example you covered a song by Bob Dylan. How do you relate to this songwriter?
Kinga Glyk:

I recorded Bob Dylan’s song „Gotta Serve Somebody“ on my first album because I remeber the first time I heard this song and how it’s touched my heart. The lyrics are amazing. I think that it’s very important that we ask ourselves the question: „Whom do we serve?“. Sometimes we should stop for a while, take a deep breath and think where we are going in this fast running world. Because having the answer to this question it’s far more significant than the things we achieve during our life on earth, what kind of spiritual condition are we in today…? „Gotta Serve Somebody“ it’s a very telling line.

 
Ďakujeme Kinge za rozhovor, tá so svojou kapelou vystúpi už dnes večer na podujatí Mikulášsky Jazzový Festival.

Mohlo by ťa zaujímať

Dušan Šuster alias Marakama Planet – Tri, štyri minúty udržíte pozornosť, preto som urobil housový album v koncentrovanej podobe

Marakama Planet je projekt Dušana Šustera, v ktorom sa prediera húštinou house music. K tomuto žánru sa stavia z rôznych uhlov pohľadu – či...

Peter Ďurinďák z Voľne Pohodení – Cítil som, že nové pesničky sa budú odlišovať, mám predstavu, že každý album by mal byť v niečom iný

Skupina Voľne Pohodení vydala svoj druhý album pod názvom 22:00. Konceptuálna nahrávka sa zaoberá nielen tematikou času a po hudobnej stránke prináša príklon k väčšej melodickosti....

Alexandra Tkáčová – V hudbe rada pracujem v rámci limitov, posúva to vašu kreativitu

Alexandra Tkáčová je mladá talentovaná speváčka pochádzajúca z Prešova. Svoju tvorbu vydáva pod menom Alexandra. Aktuálne študuje na vysokej škole prekladateľstvo a popri štúdiu učí spev...

Dramaturg Miroslav Dacho o inscenácii Filip – Zachytiť rozptyl, kvalitu i kvantitu Filipovho umeleckého života bolo pre nás určujúce

Inscenácia Filip pojednáva o živote renesančného umelca – hudobníka, skladateľa, zabávača, herca, dramaturga – Jara Filipa. S dramaturgom Miroslavom Dachom sme sa rozprávali o naštudovaní Filipovho diela,...