8.6 C
Slovakia
streda, 17 júla, 2024
spot_img

Loonaloop – „Austrália má zdravú hudobnú scénu, underground žije! „

spot_img

Loonaloop_final_photo 2013-2O austrálskej hudobnej scéne sa toho v Európe príliš nevie. Mnohí majú dodnes pocit, že je tvorená dobrodruhmi . A v niečom majú asi aj pravdu. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vybaviť rozhovor s najúspešnejšou a najzaujímavejšou austrálskou skupinou tanečnej scény Loonaloop, ktorá vo svojej tvorbe spája svet elektroniky a živých nástrojov. O špecifikách austrálskej scény a rôznych tipov od kapely na podujatia v Austrálii a ich zážitky sme sa rozprávali s ich speváčkou Shiney Lefai.

For an European audience the Australian scene is still largely unknown. How would you introduce it?

Loonaloop: „Australia,has a healthy music scene across many genres Rock, Hip Hop, Dance ,DJs. There are some brilliant Ausy festivals,and bands. We lack support in the underground scene,but that doesnt stop the determined, So there is plenty  of great music, perhaps not so many great places to play… The commercial music scene is same like anywhere, crap manipulated,all about the money. Outdoor festivals and doofs are great in Aus and loads of touring artist come down under“.

Pre Európana je Austrálska scéna stále veľkou neznámou. Mohli by ste ju nejako stručne predstaviť?

Loonaloop: „Austrália má zdravú hudobnú scénu v rôznych žánroch ako rock, hip hop, dance, DJs. Je tu množstvo excelentných austrálskych festivalov a kapiel. Chýba však podpora undergroundovej scéne, ale to nezastaví miesta, kde sa hrá skvelá hudba, aj keď nie je až tak veľa skvelých miest kde sa dá takto hrať. Komerčná scéna je taká istá ako kdekoľvek inde – veľa kecov, manipulácie a všetko je o peniazoch. Outdoorove festivaly a dofs (špecifikum pre austrálsku a novozélandskú scénu – typ outdoor tanečnej akcie) sú skvelé a kopa umelcov na nich vystupuje“.


 

How does the music life an Australian musician look like?

Loonaloop: „Many may imagine an Australian concert tour as a trip of young people in a van who wander along deserted roads with beautiful scenery with a touch of romantic adventure … yes well that is definitely a summer option, beach music ,roadtrips, partying camping….“

Ako vyzerá hudobný život Austrálskeho hudobníka?

Loonaloop: „Mnohí si predstavujú austrálske turné ako výlet mladých ľudí v dodávke, ktorí sa túlajú po opustených cestách s krásnou krajinou za chrbtom a nádychom romantického dobrodružstva. Áno je dobré, že v lete je možnosť plážovej hudby, road tripov, párty kempovania …“

 


 

Taking into consideraton the fact that there is a huge time difference and distance between Australia and Europe, the travelling between the continents is rather difficult, how often do you give a European tour?

Loonaloop: „The travel and  time adjustment  can be ok in a couple of days, its the air fare that makes it difficult.  So we make one trip to Europe every year in the summer time,it works great for us as we escape winter in Aus!“

Ak spomenieme ten fakt, že medzi Európou a Austrália je veľká vzdialenosť, asi je ťažké robiť pričasto Európske turné pre austrálskych interpretov?

Loonaloop: „Cestovné a časové nastavenia môžu byť v poriadku za pár dní, je to však letecký tarif ktorý to sťažuje. Takže robíme jednu cestu do Európy každý rok v lete, a je to skvelý spôsob ako uniknúť zime v Austrálii.“

 


 

Could you give some interesting tips for festivals and events in Australia?

Loonaloop: „Some great festivals in Aus are Island Vibes, Regae dub and Roots,and culture Festival in Queensland On a beautiful Island   Earth Freaquencey Festival in South East Queensland in Febuary, electronic music and lifestyle festival . Woodford Folk  Festival very diverse selection of Music great vibe 26th December  to 1st Jan. Bluesfest Blues and Roots Festival at Byron Bay world class acts over 3 days (in my home town!)  Rainbow Serpent Festival is a 4 day international music, arts and lifestyle festival held each January in Western Victoria Australia.“

Mohli by ste dať zopár tipov na zaujímavé austrálske  festivaly a eventy?

Loonaloop: „Je niekoľko úžasných festivalov v Austrálii ako Island VIbes, Regae dub and Roots a kultúrny festival v Queenslande a krásny Island Earth Frequencey Festival v juhovýchodnom Queenslande, ktorý sa koná vo februári – je to festival elektroniky a životného štýlu. Woodford Folk Festival má veľmi rozmanitý výber hudby – koná sa od 26. decembra až do 1. januára. Bluesfest Blues and Roots Festival a Byron Bay sú na svetovej úrovni a konajú sa v mojom rodnom meste! Rainbow Serpent Festival je štvordňový medzinárodný hudobný, kultúrny a lifestyle festival, ktorý sa koná vždy v januári na západe Victoria Australia.“

 


 

In your production you very cleverly combine live instruments and contemporary electronic technology. Where did you get this idea from? How often do you try to update your hardware, softwer, etc. ..

Loonaloop: „Drummer Andy Byrnes and Myself come out of a Band Tribal Drift which was a U.K pioneering Trance music act in the Dance music scene in the mid  90 s.The combination of didge and electronic beats and soundscapes came from there. Loonaloop is an extension of that.we added Violin,and diversified it to play with and cross many genres,the combination is a perfect playground with endless possibilities.“

Vo svojej produkcii veľmi šikovne kombinuje živé nástroje s modernými elektronickými technológiami. Od koho pochádza tento nápad? Ako často aktualizuje svoj hardware, softwere atď.

Loonaloop: „Bubeník Andy Byrnes aj ja pochádzame z kapely Tribal Drift (kapela ktorá po rozpade pokračovala projektom Loonaloop) , teda z kapely, ktorá bola zakladateľom U.K Trance hudby a na tanečnej scéne pôsobila v 90. rokoch. Teda kombinácia Didga a elektronických beatov a nášho zvuku pochádza odtiaľ. V Loonaloop sme rozšírili inštrumentáciu o husle a pridali aj hranie cez mnoho žánrov, teda perfektným ihriskom s nekonečnými možnosťami.“

 


 

In your songs you also use traditional Australian instruments, is it difficult to play them?

Loonaloop: „The Didjeridoo is a very powerful and sacred instrument coming from Northern Territory in Australia. For a simple looking instrument, it is quite a challenge to play and get a decent sound out of .Circular breathing seems impossible at first, but once mastered you  are on your way .Its a bit like a trumpet,takes  a lot of time with your instrument to understand and play well.“

Vo svojich skladbách často používate Austrálske hudobné nástroje, je ťažké na nich hrať?

Loonaloop: „Didjeriddoo je veľmi silný a posvätný nástroj pochádzajúci zo Severného teritória v Austrálii. Je celkom problém na ňom hrať a získať z neho celkom slušný zvuk. Kruhové dýchanie je tu na prvý pohľad nemožné, ale akonáhle to zvládnete ste na správnej ceste. Je to trochu ako trúbka, zaberie vám to veľa času než pochopíte ako s týmto nástrojom dobre zaobchádzať.“

 


 

The didjeridoo is characteristic for its deep tones, which together with the bass beat creates  an interesting base. What do you like about this instrument?

Loonaloop: „The didjeridoo is perfect in Dance music,as it fills the bottom end and really makes the beat pump.I love the way different didj players have such different styles and the feeling that comes through the didj, …it hits people in thier lower chakras and gives some euphoric feeling. It is an instrument that is a little like the voice with melodies and approach,and is also a member of the rythm section. Its amazing I love it.“

Didjeridoo je charakteristické pre svoje hlboké tóny, ktorý spolu s basovými beatmi vytvárajú u vás veľmi zaujímavý podklad. Čo sa vám páči na tomto nástroji.

Loonaloop: „Didjeridoo je ideálny v tanečnej hudbe, pretože vypĺňa spodok a naozaj vytvára beat pump. Ja milujem cestu rôznych djov, ktorý mávajú rozličné štýly a ten pocit, že to prechádza skrz nich. Dáva vám to veľmi zvláštny euforický pocit. Didjeridoo je nástroj, ktorý je trochu ako hlas s melódiou a svojim prístupom je tiež členom rytmickej sekcie. Je úžasný. Milujem ho.“

 


What are you trying to capture when combining electronics and live instruments?

Loonaloop: „The riches  of both worlds ! Electronic music has expanded music in so many ways and the possibilities are endless and keep growing with new software. Its amazing to use instruments and sounds from so many cultures in an earthy,organic way and combine them with the synthesised sounds of the cyber world…its like  travelling exploring and discovering. The audience and listener gets this feeling,its moving and it has  an exotic sense.“

Čo sa snažíte zachytiť pri kombinovaní elektroniky a živých nástrojov?

Loonaloop: „Bohatstvo oboch svetov! Elektronická hudba rozšírila hudbu toľkými spôsobmi a tieto možnosti sú nekonečné a stále rastú s novým softvérom. Je úžasné používať nástroje a zvuky z mnohých kultúv v zemitou organickou scestou a kombinovať ich so syntetitizovaným zuvkom v kybernetickom svete. Je to ako cestovať, skúmať a objavovať. Diváci a poslucháči to cítia, že sú v pohybe a cítia exotický pocit.“

 


 

Do you have any special requirements on sound? What do you do when you find that club, or hall where you are about to give a concert, has sound limitations?

Loonaloop: „We are very adaptable and always find a way.We cover our own basics with our own gear,and have a lot of experience with things that can go wrong. So we can perform with basic conditions , however everything  more….makes the sound and show better and better. A big sound system,with fat subs, nice lights and visuals ,a big stage with good crew, and a juicey audience and off we all go!“

Máte nejaké špeciálne požiadavky na zvuk? Čo urobíte, keď zistíte, že klub, alebo hala, kde sa chystáte hrať koncert, má zvukové obmedzenia?

Loonaloop: „Sme veľmi adaptilný a vždy sa snažíme nájsť schodnú cestu. Pokrývame si naše základné zariadenia, keďže máme bohaté skúsenosti s vecami, ktoré sa môžu pokaziť. Takže môžeme spraviť tie základné podmienky aj my, a spraviť zvuk lepšie a lepšie. Veľký zvukový systém s tučnou ponorkou, pekné svetlá a vizuály a veľký stage s dobrou posádkou a šťavnatým publikom to je to čo chceme vždy mať.“

 


 

Your second album Images of Flying was created in several places (Australia, Britain and the Czech Republic), why have you decided to record it in several places? How did you proceed?

Loonaloop: „Ha Ha it wasnt a decision…we were on the road for a long time ,so we recorded where ever we were! Just on our laptops with people in the band or with contributions from other people we met along the way.Since then we have recorded two other albums…  Skipping Stones,and Life Aint TV, which have been pretty similar in that way. When we are  at home working on the album in Aus,we get the violin from N.Z or Amsterdam,as well as Didj from France,and Amsteredam,and we send files  back and forth on the net.Even the Andy and I who are the composers live 10 hours drive from each other in Aus. With the net its a small world now.“

Váš druhý album Images of Flying vznikal na rôznych miestach (Austrálii, Velkej Británii a v Českej republike), prečo ste sa ho rozhodli nahrávať na tak rozličných miestach? Ako ste pri tom postupovali?

Loonaloop: „Ha, Ha, to nebolo rozhodnutie.. boli sme na ceste veľmi dlhú dobu, takže sme nahrávali tak, kde sme sa ocitli! Len na našich laptopoch s ľuďmi v kapele, alebo s príspevkami od ďalších rôznych ľudí, ktorých sme stretli na ceste. Potom sme nahrali ďalšie albumy Skipping Stone a Life Aint TV, ktoré vznikli dosť podobným spôsobom. Keď doma v Austrálii potom pracujeme na albume, dostaneme husle z Nového Zélandu alebo Amsterdamu a náš dobrý DJ je z Francúzska a Amsterdamu a my posielame takto súbory k tým ľuďom cez internet. Even, Andy a Ja sme skladatelia, ktorý žijú od seba desať hodín v rozličných kútoch Austrálie. Vďaka internetu je teraz svet veľmi malý.“

 


 

How did you come up with the idea to record in the Czech Republic? Did you get any recommendation or you chosed this country by chance?

Loonaloop: „Ah long story there….We were introduced to CZ in the late 90s with Tribal Drift in a very magical way .We formed connections and friendships there that led to collaborations .We had a great relationship with Stepan Tuma who is a brilliant Czech musician and sound engineer ,we went up into the mountains to his hide away there and recorded,as well as in Prague….very exciting and inspiring or us. Here is a nice czech documentry  link with tribal drift “ http://www.youtube.com/watch?v=jtj8qL1BrsA

Ako ste prišli s nápadom nahrávať v Českej republike? Dostali ste nejaké odporúčanie alebo ste objavili túto krajinu náhodou?

Loonaloop: „Ach, to je dlhý príbeh. Boli sme v Českej republike v neskorých 90. rokoch s kapelou Tribal Drift a bola to veľmi magická cesta. Vytvorili sme si kontakty a priateľstvá, ktoré viedli k spolupráci. Maly sme skvelý vzťah so Štefanom Túmom, ktorý je vynikajúci český hudobník a zvukový inžinier, išli sme spolu do hôr a fungovalo to to rovnako dobre ako aj v Prahe. Bolo to veľmi vzrušujúce a inšpiratívne pre nás. A na youtube je k tomu pekný český dokument “ http://www.youtube.com/watch?v=jtj8qL1BrsA

 


 

What does the groove mean to you? Do you think that electronic group and jazz players or progressive rock musicians perceive it as the same thing?                                                   

Loonaloop: „Ahhhh well of course as Delite says  groove is in the heart.. and to quote  Beethoven “To play a wrong note is insignificant; To play without passion  is inexcusable. I think that sums it up ! However given that, elecctronic music programming requires a groove that is both cerebral as wel as feel.You need the skills that make things swing and  to make the beats have that certain groove that makes you moove, it requires  mathematics  and wizard tricks in the studio … great producers are amazing I am in awe of people like Simon Possford for example ,unfortunately we have never had the budget to work with producers ,so we navigate our own way which is also cool,Andy is pretty good with programming, and keeps learning all the time.“

Čo pre vás znamená groove? Myslíte si, že elektronická skupina a džezoví hráči alebo progresívni rockeri ho vnímajú rovnako?

Loonaloop: „Ahhh no samozrejme ako Delite vraví groove je v srdci a môžem tu citovať aj Beethovena „Hrať zlé noty je bezvýznamné, ak chcete hrať bez vášne to je neospraveditelne. Myslím si, že to dobre vyjadruje tú podstatu. Elektronická hudba vyžaduje aby groove mal intelektuálne aj pocitové linky. Potrebujete mať rôzne zručnosti, aby veci plávali a spravili beat, ktorý bude mať groove a bude sa pohybovať, vyžaduje si to aj matematiku a čarodejnícke triky v štúdiu. Skvelí producenti sú v tomto úžasní a som fascinovaní ľuďmi ako Simon Possford, bohužiaľ nikdy sme nemali dostatočný rozpočet na prácu s producentmi, tak sme išli vlastnou cestou, ktorá je tiež fajn. Andy je dobrý v programovaní a po celý čas sa učí nové veci.“

 


 

Do you have a favorite groove either from jazz music or genres?

Loonaloop: „I think we both like variety,anything with passion and feel..and groove ! We like good  rock, some jazz, swing, some pop , indian music ,regae and on and on….and then Drum n Bass, trance, Dub, electro swing, some dubstep …Cant say we have a favourite. Music is like food and life ,so much to experience! …Well, loonaloop  would definitely be my favourite  groove  to play!“

Máte obľúbený grove z džezovej hudby, alebo iných žánrov?

Loonaloop: „Myslím si, že z oboch niečo iné, tú rôznorodú vášen a cítenie pre groove! Máme radi dobrý rock, trochu jazzu, swing, trochu popu, indiánsku hudbu, reggae a mnoho ďalších. A potom Drum and Bass, trance, Dub, electro swing aj trochu dubstepu. Nemôžeme povedať, že niečo zvlášť uprednostňujeme. Hudba je ako jedlo a život, treba to skrátka zažiť. A Loonaloop rozhodne hrá môj najobľúbenejší groove!“

 


 

You have performed all around the world on the most important festivals and among them the large mega Glastounbury. How do you remember on this festival? What conditions did the electronic groups like you have on the Glastounbury festival?

Loonaloop: „We have played Glasto 5 times  on maybe 7 different stages! We have played with big stages and production, and also small  Solar power stages ..both equally as enchanting !  Glastonbury is such a magical  playground for musicians and music lovers… There is so much creativity  in so many ways ,and a  diverse  selection brilliant music from around the world. As a musician I  feel privledged to play there ,and be part of something so great and somehow part of music  history. (if we didnt have Vip camping I probably wouldnt survive…Its madness in the public campsites ,some people put there tent up and never find it again,or find it floating in mud!)“

Koncertovali ste na tých najvýznamnejších festivalov po celom svete a medzi nimi určite vyniklo vystúpenie na obrovskom podujatí Glastounbury. Ako si spomínate na tento festival? Aké podmienky tam majú elektronické skupiny ako ste vy?

Loonaloop: „Hrali sme na Glasto už päť krát na siedmych rôznych stagoch. Hrali sme na veľkom stagi a produkciách ako aj na malom Solar power stages. Obe boli rovnako očarujúce! Glastonbury je ako magické ihrisko pre muzikontov a milovníkov hudby. Je tam toľko veľa kreativity v mnohých smerov a pestrá ponuka geniálnej hudby z celého sveta. Ako hudobník som sa cítil privilegovaný tam hrať a byť súčasťou niečoho tak veľkého, súčasťou hudbonej histórie. (ak by sme nemali VIP kemp, pravdepodobne by som to neprežil. Je to šialenstvo byť vo verejných kempoch, niektorí ľudia si dajú stan a už ho nevedia potom nájsť, alebo ho nájdu plávajúce v bahne!)“

 


 

| autor: rozhovor pripravil Daniel

Mohlo by ťa zaujímať

Simona Šaturová – V piesni má každé slovo, každý nádych, každá čiarka svoj význam a interpret musí využiť tieto možnosti na maximum

V jednom rozhovore ste spomínala, že máte rada harmóniu a vyváženosť. Vo svete vážnej hudby, by poslucháč očakával práve takéto naplnenie, ale je to rôznorodý svet...

Jan Rokyta ml. – Súčasná hudba má v Holandsku väčšiu prioritu, v Strednej Európe si zase viac ceníme jej históriu

Už onedlho vystúpite na festivale Pro Musica Nostra. Vraciate sa často na Slovensko?Veľmi pravidelne – jednak v rámci už pätnásť rokov trvajúcej spolupráce so súborom...

Cello Republic – Vážna hudba má výhodu aj nevýhodu v tom, že spracováva zložitejšie prežívanie a na to je potrebné mať vyhradený nejaký čas

Petr Špaček (violončelo), Jan Zemen (violončelo), Matěj Štěpánk (violončelo), Ivan Vokáč (violončelo) sú štyria violončelistu, ktorí tvoria kvarteto Cello Republic a prepájajú vážnu hudbu s ďalšími...

Dušan Šuster alias Marakama Planet – Tri, štyri minúty udržíte pozornosť, preto som urobil housový album v koncentrovanej podobe

Marakama Planet je projekt Dušana Šustera, v ktorom sa prediera húštinou house music. K tomuto žánru sa stavia z rôznych uhlov pohľadu – či...