8.6 C
Slovakia
utorok, 9 júla, 2024
spot_img
RozhovoryMayo Thompson z Red Krayola – Väčšina spomienok je už v zabudnutí

Mayo Thompson z Red Krayola – Väčšina spomienok je už v zabudnutí

Mayo Thompson
Mayo Thompson archív Drag City

Perla, ktorá zostala takmer ukrytá, ale šuškaním získala kultový status. Napriek tomu, že stáli pri zrode psychedélie, ich druhý album God Bless the Red Krayola and All Who Sail With It bol odmietnutý ich vlastným labelom s tým, že je príliš experimentálny. Prístup Red Krayola bol invenčný vo výslednom zvuku a v polo improvizovanej forme. V šesťdesiatych rokoch dali základ psychedelickému experimentu a neskôr v osemdesiatych rokoch sa na nich odvolával avantgardný rock a post punk. Z Houstnu do Düsseldorfu San Francisca, Londýna či Edinburgu smerovala životná púť hudobníka, ktorý chcel deštruovať popovú hudbu s tradičným vnímaním. Legendárna postava rockovej avantgardy Mayo Thompson v rozhovore pre Music Press si zaspomínal na svoje začiatky, vysvetlil postavenie Red Krayoly na alternatívnej scéne a zveril sa so svojím pohľadom na Trumpa a Brexit.

Tvorba kapely Red Krayola nebola pre rádiá stráviteľná a nepúšťali ju, no napr. Frank Zappa sa v nich síce tiež príliš často neobjavoval, ale mal tam napríklad piesne ako Bobby Brown, Joe´s Garage. Nechceli ste robiť podobný konsenzus?

Aj keby sme chceli, nikto iný ako Frank Zappa nemohol urobiť, to čo sa jemu podarilo – sériovú kompozíciu generovanú v rockovej forme.

V jednom rozhovore ste spomenuli vzácnu hudobnú osobnosť Legendary Stardust Cowboy. Mnoho takýchto priekopníkov nie je dostatočne známych, alebo odpočívajú v zabudnutí. Ako ste vo vašej mladosti pristupovali k neznámej hudbe? Ako ste ju vyhľadávali a akými cestami ste sa k nej dostávali?

Priatelia, známosti, pozorovanie, klebety a fámy, šťastie…

Tvrdíte, že rozdiel medzi alternatívou a popom zmizne vďaka charakteru hudby. Nie je rozdiel nakoniec aj vo vnímaní? Keď si pravidelný poslucháč rádiového popu pustí vaše skladby nebude im rozumieť, hoci môžu na neho emocionálne vplývať, budú pre neho možno prínosom, prekvapením. Koľko skúseností musí mať poslucháč, aby prijal experimentálnu hudbu?

Vzhľadom na to, že táto doména funguje okrem ďalších vecí aj vo vzťahu k teoretickému backgroundu, zohľadňuje možné vnímanie všeobecného charakteru, ktorý je braný na základe záznamu v kompozícií a performancií. S ohľadom na hudbu – na samotnú myšlienku – každá hudba predstavuje alternatívu ku všetkým iným hudbám. Netuším, ako sa dá získať pozitívny dojem len tak z niečoho. Skladateľ John Cage naznačuje exponenciálne opakovanie počúvania. Nie, nie je to iba o skúsenostiach. Tam, kde je to ovplyvňované, môžeme povedať, že hudba presahuje do kategórie rôznych kultúrnych vzťahov, ktoré môžu byť aj znázornené. Pravdepodobne k tomu potrebuje to isté, čo k všeobecnému pochopeniu hudby – ako to svet cíti a ako je k tomu primitívne ohnutý / naklonený.

Dá sa robiť dobrá experimentálna hudba, keď človek neovláda svoj nástroj?

Slušnosť je v uchu poslucháča. Ako to formoval môj spoluhráč Steve Cunningham, „Sloboda v cítení potvrdzuje hudobný proces.”

O comeback skupiny Red Krayola sa postaral chicagský label Drag City Label. V pôvodnom názve sa zmenilo iba jedno písmeno (z Red Crayola na Red Krayola – pozn. redakcie). Malo to naznačiť zmenu v koncepcii, alebo tam bol iný zámer?

Hádam, že by si mohol charakterizovať zjavenie kapely na Drag City ako comeback – boli sme premenliví. Zmena z „c“ na „k“ sa môže zdať v tejto našej ceste ako kozmetická – určite nereprezentuje nič na ceste k novej koncepcii alebo k inému smerovaniu. Urobili sme tak kvôli vystúpeniam, keďže nás varovali právnici Binnie & Smith zastupujúci manufaktúru Crayola crayons na používanie písmena „c“ v našom názve.

Prečo ste nechceli aj do svojich sólových projektov implementovať prvky noisu, ktoré zdobili Red Krayola? Boli ste už unavení z toľkého experimentovania?

Čo sa hodilo v jednom prípade, tak sa nehodilo v tom druhom (pozn. redakcie – vyjadrené frázou „Horses for courses“)

Ako sa zmenilo vaše rodisko Houston od vášho detstva, dospievania až po súčasnosť? Je jeho dnešná generácia vnímavejšia k svojim hudobným tradíciám?

Počas môjho života Houston vyrástol so svojimi štyrmi stovkami tisíc obyvateľov na štvrté najväčšie mesto v krajine. Naozaj netuším, ako si mladí ľudia uvedomujú svoje tradície. Myslím si, že rovnako ako väčšina ľudí.

Z Houstonu ste sa presťahovali do San Francisca. Žili ste v hippie komunite? Boli tam aj podobné miesta, komunitné hotely, byty – podobne ako v londýnskej štvrti Chelsea v 70. rokoch?

Nežil som tam, ale skôr som tam bol na návšteve, a hoci som poznal aj niekoľko hipíkov, nepatril som k nim. Život v hippie komunite bola pre mňa predstava pekla.

Časť vášho života sa viaže na roky strávené v nemeckom meste Düsseldorf, do ktorého ste prišli v osemdesiatych rokov, v čase geopolitického rozdelenia Nemecka. Zároveň sa tým začala nová kapitola vo vašej skupine Red Krayola. Ako si na to spomínate?

Väčšina spomienok je už v zabudnutí.

Striedavo žijete aj v Škótsku, Edinburghu, ako ste vnímali brexit? Ako pristupujete k osamostatneniu ako civilný občas, a ako umelec, ktorý celý svoj umelecký život sa snažil vymaniť z tradičného mainstremu, izoloval sa v umeleckých komunitách atď.

Už nežijem v Edinburghu. Bol som tam s mojou ženou od roku 2003 až 2007, ale Brexit je naozaj veľká škoda. Žijeme v USA, kde máme Trumpa. Nateraz to sledujeme a vyčkávame. Uvidíme, čo bude treba urobiť na akomkoľvek fronte, a kto sa k tomu pridá.


Most radio stations did not accept playing Red Krayola as it was not very suitable for mainstream listeners. But for example Frank Zappa was not mainstream either, even though his songs like Bobby Brown, Joe´s garage were often played on air. Did idea of making a similar compromise came to your mind?

Even if we wanted to, nobody but Zappa could do what he managed—serial composition in generic rock forms.

A time ago, during one interview you mentioned Legendary Stardust Cowboy – a very important name in the world of music. But still, despite their achievements and contribution to the scene, legends like him are not well known. What were your ways to find underground or just unknown music during your young years? It mustn’t have been easy to find some hidden gems in the past. What did you do to get those rare tapes and LPs?

Friends, acquaintances, notice, hearsay, luck

You say that differences between alternative and pop fade out because of character of music. If a pop listener tries to listen your songs, he has a hard time to understand them but still he can be emotionally influenced by them. But if a regular listener of your music tries to listen to regular pop, he can easily understand the music and it can also emotionally influence him. Does this way of accepting music require more experience in perception? How much experience a listener needs in order to get a positive impression from an alternative music? What do you think influence understanding of experimental music ?

Given that the domain operates, among other things, in relation to theoretical background, possible perceptions of generic character are taken into account in composition, and performance. Given music—the very idea—all music represents an alternative to all other music. No idea how you go about getting a positive impression of anything. Cage suggests exponentially repeating listenings. Presumably, the same sorts of things that influence understanding music in general—how the world is feels, and primitive bent.

Do you think that making a decent experimental music request decent skill in playing a certain instrument?

Decency is in the ear of the listener. As my partner Steve Cunningham put it, “Liberty of feeling confirms the musical process.”

Chicago based label Drag City helped to comeback of Red Krayola and band name is now different in one letter. Did this change mean any new conceptions or directions of the band or the change was of strictly cosmetically purpose?

I guess you could characterize the band’s appearance on Drag City a comeback—we have been spotty. The change from ‘c’ to ‘k’ might also be thought of as cosmetic in a way —it certainly doesn’t represent anything in the way of new conception, or direction though. We did it for the sake of appearances—having been warned off using the ‘c’ in the USA by lawyers for Binnie & Smith, manufacturers of Crayola crayons.

What was the reason for not implementation noise elements, which often decorated Red Krayola, into your solo projects? Did you feel tired of all that experimentation?

Horses for courses.

How did Houston and Texas change during your childhood, teenage years and adulthood? Do you think that young generation in these cities is now more conscious about their music traditions?

In my lifetime Houston has grown from being a city of some hundred-thousands to the fourth largest city in the country. No idea how conscious the young are about their music traditions. Same as most, I’d guess.

You moved from Houston to San Francisco. Did you live in a hippie community? What it was like? Did you experience places, community hotels and apartments similar to London´s Chelsea in the 70´s?

I have only ever visited San Francisco, and, though I knew some hippies, wasn’t one. Living in a hippy commune would be my idea of Hell.

You spent a part of your life in Dusseldorf, 80´s were the ;me of geopolitical division of Germany. It also meant a new chapter in life of your band Red Krayola, how do you look at these years now?

Mostly, lost.

You live in Scogsh Edinburg as well. What do you think about Brexit? How do you approach this situation as a ordinary citizen and as an active non mainstream musician who has been living and working in various creative communities?

I don’t live in Edinburgh. I was there with my wife, ’03-’07. Brexit is unfortunate. We live in the USA. We have Trump. For now, it’s watch and wait. We’ll see what needs doing, on whatever front, and who’s up for it.

spot_img