8.6 C
Slovakia
pondelok, 20 mája, 2024
spot_img
RozhovoryUla Andruszko a Robert Chmielewski – Hudba otvára dialóg medzi národmi

Ula Andruszko a Robert Chmielewski – Hudba otvára dialóg medzi národmi

Ula Andruszko a Robert Chmielewski

Oblúkom sa vraciame k jednej nenápadnej, no o to dôležitejšej návšteve. Na začiatku jesene prišla do Bratislavy poľská delegácia so svojím projektom Polish Jazz 1918 – 2018. V čase, kedy slovenská hudba preniká čoraz viac do zahraničia a náš skromný trh sa otvára umelcom, ktorí nie sú z mainstreamových vôd. Poliaci vedia, ako zaujať a predať sa do sveta. Tento projekt bol toho živým dôkazom a stal sa dôležitým nielen pre jazzovú scénu, ale aj pre hudobníkov z iných žánrov. Je povzbudzujúce vedieť, že sa o vás zaujíma aj váš väčší a silnejší sused. Iniciátori projektu – Ula a Robert – sa rozrozprávali o možnej spolupráci medzi Poľskom a Slovenskom a načrtli aj ďalšie zaujímavé témy.

swith to english version

 
Musicpress:
S vaším projektom Polish Jazz 1918 – 2018 prichádzate do Bratislavy a Prahy v čase, kedy si pripomíname 100. výročie založenia Československa a zároveň, kedy vaše podujatie oslavuje 100. výročie nezávislosti Poľska. Náhoda?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: Navštevujeme našich susedov, aby spolu oslávili naše výročie. Uvedomujeme si skutočnosť, že Poľsko získalo suverenitu v roku 1918, ale dôvody prečo sme tu sú len umelecké a hľadáme spoločné veci v hudbe. Hudbu považujeme za univerzálny jazyk, ktorý môže byť použitý bez tlmočníka. Je to obzvlášť dôležité, pretože sme si všetci vedomí vzájomnej existencie, máme nejaké predstavy o sebe navzájom, ale nie sú nasledované skutočnými priateľstvami, skutočnými spoluprácami, reálnymi rozhovormi a diskusiami.

Ula: Sme tu preto, aby sme spoločne oslávili, ale aj nadväzovali kontakty a prehĺbili spoluprácu, ktorá otvorí novú kapitolu našej koexistencie v regióne.

 
Musicpress:
Vravíte, že umelec by si mal zachovať svoju nezávislosť. Čo však s jazzom, ktorý je kvalitný, ale podliehal demagogickej línii diktatúr. Oddeľujete potom tvorbu a kvalitu diela od zlyhaní jednotlivca?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: Neexistuje taká vec ako diktatúra v kultúre. Kultúra je sloboda a jazz je vyjadrením slobody bez obmedzení.

 
Musicpress:
Vaša iniciatíva mi v mnohom pripomína vašich poľských kolegov zo združenia Don´t Panic! We´re From Poland – spolupracujete? Máte ambíciu pracovať v oblasti networkingu?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: Don´t Panic! We´re From Poland je značka inštitútu Adam Mickiewicz. Navzájom sa poznáme a podporujeme. Naša iniciatíva je financovaná zo zdrojov Ministerstva kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky. Je to náš pôvodný projekt. Networking je pre nás dôležitý – ako súčasť väčšieho celku. Tento celok je doplnený koncertmi a medzinárodnými spoluprácami. Vytváranie networkingu je dôležité, ale nemôže byť jediným prvkom, musí byť nasledovaný hraním. Našou ambíciou nie je stať sa networkingovou platformou.

Ula: Domnievam sa, že kultúra je vytvorená ľuďmi pre ľudí a je výsledkom ich potrieb a rovnako aj spoločenských tendencií, pretože kultúra a najmä medzinárodné projekty sa nedajú urobiť bez toho, aby sme sa navzájom viac poznali, stretli sa tvárou v tvár a spoločne sme diskutovali. Vytváranie networkingu je dôležitou a nenahraditeľnou súčasťou projektu, pretože tým vytvárame platformu pre zdieľanie avantgardnej hudby v regióne. Sme zvedaví, ako to dopadne. Chceme počúvať a učiť sa od druhých, aby sme mohli rásť.

 
Musicpress:
Pri výbere účinkujúcich ste dávali dôraz na experimentovanie, ale zdá sa, že ste nechceli eliminovať ani interpretáciu starého jazzu, veď Jazz Band Młynarski-Masecki hrajú hudbu z 30. rokov. Čím vás presvedčili?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: Hudba, ktorú predstavili Młynarski, Masecki a ich kolegovia, je veľmi inovatívne spracovanie starých piesní. Spôsob, akým zaobchádzajú so starými hitmi populárnej hudby z tridsiatych rokov, je takmer experimentálny.

Ula: Skladby, ktoré hrajú, sú tak komunikatívne, že nás nepotrebujú ďalej inak presvedčiť.

 
Musicpress:
V rozhovore pre jeden český magazín ste povedali, že vybraní interpreti idú proti jazzovým štandardom. Myslíte si, že hranie zaužívaných skladieb jazz nikam neposúva? Nie je to práve o odovzdávaní tradície novým generáciám?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: Aby som bol úprimný, je to o novej tradícii. Nové generácie si vytvárajú svoj vlastný jazyk a nájdu ho len prostredníctvom dialógu, dokonca aj konfrontáciou so starým jazykom. Brzdenie tradície a spiatočníctvo nechávame hudobníkom z mainstreamu.

Ula: Tradícia je životná life being. Je to proces. Napríklad hudobníci z jazzovej kapely Młynarski Masecki, ktorí interpretujú hity z tridsiatych rokov pomocou improvizácie, im dávajú svieži a čerstvý dotyk a robia to vedome. Tradícia musí byť vedome pochopená a prispôsobená novým okolnostiam. Nemožno ju iba opäť prehrať. Takže hranie starých piesní – Áno – ale prehrávanie ich – Nie.

 
Musicpress:
Poznáte slovenskú jazzovú scénu. Ktoré mená vás zaujali?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Ula: Peter Katina, Miroslav Toth, David Kollar.

 
Musicpress:
S ktorou jazzovou scénou má Poľsko historicky najužšie a najlepšie vzťahy?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Ula + Robert: Je pre nás ťažké zhodnotiť a odpovedať na túto otázku.

 
Musicpress:
V Bratislave budú spolu hrať Wacław Zimpel a Tomáš Pristiak z Tante Elze. Ako k tomu prišlo?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Ula + Robert: Je to veľmi jednoduché. Wacław si urobil reserš a rozhodol sa pozvať Tomáša z Tante Elze.

 
Musicpress:
Stretnutie dvoch ikon alternatívnej a avantgardnej scény môže byť výnimočnou udalosťou, ale rovnako môže dopadnúť rozpačito – Petr Vrba a Mikołaj Trzaska – doteraz sa nepoznali, je to tak trochu lotéria, či si sadnú povahovo aj hudobne. Čo očakávate od tohto koncertu?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: Medzi Petrom a Mikolajom prebehla chémia, navzájom sa obľúbili. Mali jednu veľkú spoločnú skúšku, skvelé jam sessions spolu s Pawełom Szamburským, Michałom Górczyńskim a Michalom Wroblewským, a ešte lepší koncert. Teraz plánujú spoločné turné a chceme im zorganizovať workshopy spolu s ďalšími mladými hudobníkmi, vydať im album a premýšľame o ďalších možnostiach spolupráce.

 
Musicpress:
Nedávno zomrel významný poľský jazzman Tomasz Stanko. Neuvažovali ste o zaradení koncertnej pocty?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Ula + Robert: Náš projekt sme vytvorili pred rokom. Nemohli a nechceli sme už meniť program.

 

 

 

 

Musicpress:
With your project Polish Jazz 1918 – 2018 you are coming to Bratislava and Prague in the time when we celebrate 100 anniversary of founding Czechoslovakia and at the same time your happening celebrates 100 anniversary of Polish independence. Is it a coincidence?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: We visit our neighbours to celebrate our anniversary together. We are aware that of the fact that Poland regained sovereignty in 1918, but the reasons we are here are only artistic ones and we are looking for common things in music. We consider music as universal language, which can be used without an interpreter. It is especially important here, since we all are aware about each other’s existence, we have our imaginations about each other, but they are not followed by real friendships, real cooperation’s, real’s talks and discussions.

Ula: We are here to celebrate together, but also to establish connections and collaboration which will open a new chapter in our coexistence in the region.

 
Musicpress:
You say that and artist has to keep their independence. What about jazz that is of high quality but followed the ideas of dictatorship? Do you differentiate production and quality from individual failure?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: There is no such a thing as idea of dictatorship in culture. Culture is freedom, jazz is an expression of freedom with no constraints.

 
Musicpress:
Your initiative reminds me in many aspects your Polish colleagues from the association Don´t Panic! We´re From Poland. Do you collaborate with them? Do you have an ambition to work in the sphere of networking?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: Don´t Panic! We´re From Poland is a brand of Adam Mickiewicz Institute. We know about each other and we support each other mutually. Our initiative is financed from sources of Ministry of Culture and National heritage of Republic of Poland. It is our original project. Networking is important for us as a part of the bigger whole. This whole is complemented by concerts and international collaborations. Networking is important, but it cannot be the only element, it has to be followed by acts. It is not our ambition to become a networking platform.

Ula: I believe since culture is created by people for people and results from people’s needs and social tendencies, making culture, and especially international projects, cannot be done without learning about each other more deeply, meeting face to face and talking. Networking is an important, irreplaceable part of the project, because we want to develop it into commonly created platform for sharing avant-garde music in the region. We are also curious, we like to listen and learn from others, so we can grow.

 
Musicpress:
When selecting the artist you put emphasis on experimentation but at the same time it seems you did not want to eliminate old jazz – Jazz Band Młynarski-Masecki plays music from 30s. How did they convince you?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: Music presented by Młynarski, Masecki and their colleagues is very innovatory treating of old songs. The way they treat old hits of popular music from 30ties is almost experimental.

Ula: The songs they play are so touching, they didn’t need to convince us…

 
Musicpress:
In an interview for one Czech magazine you said that the selected interprets are going against jazz standards. Do you think that playing well known songs does not move jazz forward? Isn´t it actually about passing the traditions to the new generations?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: To be honest, it is about New Tradition. New generations shall gain their own language, and they will find it only through dialogue, even confrontation with the old one. Passing tradition we leave to mainstream musicians.

Ula: Tradition is a life being. It is a process. For example, musicians of jazz band Młynarski Masecki, who interprets hits from 30-ties by means of improvisation, giving them their own, fresh touch, do it with consciousness. Tradition has to be consciously understood and adapted to new circumstances. It cannot be replayed. So – playing old songs – YES, but re-playing them – NO.

 
Musicpress:
You know Slovak jazz scene. Which names attracted you?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Ula: Peter Katina, Miroslav Toth, David Kollar

 
Musicpress:
With which jazz scene does Poland have historically the closest and best relationships?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Ula + Robert: It is difficult for us to answer.

 
Musicpress:
At the concert in Bratislava Wacław Zimpel and Tomáš Pristiak from Tante Elze will be playing together. How did you come to this idea?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Ula + Robert: It’s very simple. Wacław made research and he suested to invite Tomas from Tante Elze.

 
Musicpress:
Meeting of two icons of alternative and avant-garde scene can be an extraordinary moment but at the same time it can end embarrassingly. Petr Vrba and Mikolaj Trzaska – they haven’t met so far so it is quite a lottery whether they will along from personal and from musical point of view. What do you expect from this concert?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Robert: There was a chemistry between Petr and Mikolaj from the first glimpse, they fall in love with each other. They had a great common rehearsal, great jam all together with Paweł Szamburski, Michał Górczyński and Michal Wroblewski, even better concert. They already plan a common tour, we want to organize workshops with them and young musicians, releasing of their album and we we are deeply thinking about a common flight into space.

 
Musicpress:
Recently a famous Polish jazzman Tomasz Stanko died. Haven’t you considered to include him into the concert honour?
 
Ula Andruszko a Robert Chmielewski :

Ula + Robert: We created our project one year ago. Now it is in the last stage of implementation. We couldn’t and didn’t want to change the programme.

 

autor: Daniel Hevier ml. | foto: Facebook – Polish Jazz 1918-2018

spot_img