8.6 C
Slovakia
štvrtok, 18 júla, 2024
spot_img

Michael „Patches“ Stewart – Prišiel som skúmať európsku scénu, no pôvodne ma sem zaviala láska

spot_img

lMichael „Patches“ Stewart, famózny americký trubkár pôvodom z New Orleans, ktorý už niekoľko rokov žije vo Varšave. Počas svojej kariéry stihol nahrávať a ísť na turné s takými hviezdami ako Quincy Jones, Al Jarreu, Marcus Miller, Babyface, Diana Ross, Whitney Houston… Niekoľkokrát sme ho už mali možnosť naživo počuť hrať aj na Slovensku, kde ako hosť vystúpil s formáciou Nikolaj Nikitin Quartet – naposledy 26. októbra 2013 na Bratislavských jazzových dňoch.

 

 


 

Why did you move from the US to Europe, weren´t you afraid of losing too many gig opportunities?

Michael: „There are 2 reasons why musicians move – either gig opportunities or … Love. In my case it was more about love but at the same time, I have been coming to Europe since 1981 with different artists (Al Jarreau, Marcus Miller), so I decided to explore the European music scene. Moving is always a tough balance, you are moving from your comfort zone to the unknown – fortunately I manage to keep some old contacts while making some new ones.“

Prečo ste sa presťahovali z USA do Európy, nebáli ste sa, že tým prídete o príliš veľa hraní?

Michael: „Bývajú dva dôvody, prečo sa muzikanti zvyknú sťahovať – buď hrania alebo… láska. V mojom prípade to bolo viac o láske, aj keď som v Európe koncertoval s rôznymi umelcami (Al Jarreau, Marcus Miller) už od roku 1981, takže som sa rozhodol preskúmať európsku hudobnú scénu. Sťahovanie je vždy veľká výzva, opustiť bezpečie svojho dôverne známeho prostredia a vydať sa do neznáma – našťastie sa mi darí popri budovaní tých nových udržiavať aj niektoré staré kontakty.“

 


 

What are the main differences for you between those two markets, job-wise?

Michael:  „While in LA I did more television and recording sessions, in Europe I play more live gigs with different projects.“

Aké sú hlavné rozdiely medzi týmito dvomi trhmi čo sa týka hrania?

Michael: „V Los Angeles som robil viac televíznych vystúpení a nahrával, v Európe hrám viac živých koncertov s rôznymi projektmi.“

 


 

Do you keep in touch with the musicians back home?

Michael: „Yes, with internet it is really much easier.“

Udržiavate kontakt s hudobníkmi v Amerike?

Michael: „Áno, cez internet je to ozaj oveľa jednoduchšie.“

 


 

How do you perceive the level of Slovak musicians compared to the big names you have played with?

Michael: „I was surprised by the the level of musical abilities of Slovak musicians. They are really well educated and they have their own musical language. Working with them is very inspiring for me.“

Ako vnímate úroveň slovenských muzikantov v porovnaní so svetoznámymi interpretmi, s ktorými ste hrali?

Michal: „Bol som príjemne prekvapený úrovňou hudobných schopností slovenských muzikantov. Sú skutočne dobre vzdelaní a majú svoju vlastnú hudobnú reč. Spolupráca s nimi je pre mňa veľmi inšpirujúca.“

 


 

Is there a difference between American and European audiences?

Michael: „Audiences may react differently, but no matter where you go, they want to get the same – the real live music experience. They all come  to listen to good music – and our task is to deliver it with honesty and feeling.“

Je rozdiel medzi americkým a európskym obecenstvom?

Michael: „Obecenstvo môže reagovať odlišne, ale kamkoľvek idete, ide im o to isté – prišli si vypočuť dobrú živú hudbu, a našou úlohou je zahrať im ju úprimne a s citom.“

 


 

Did you experience the drawbacks of the financial crisis in the realm of concert/studio projects as well? Lets´s say compared to 10 years ago, were the productions generally bigger?

Michael: „Absolutely, the music business in general is taking a big hit, at the same time it is reinventing itself in a new global reality, with more independence where musicians are more in charge of their projects.“

Mala finančná kríza negatívny dopad aj na oblasť koncertných a štúdiových projektov? Povedzme v porovnaní so situáciou pred 10 rokmi, robievali sa väčšie produkcie?

Michael: „Určite, hudobný priemysel všeobecne zažíva krušné chvíle, ale zároveň má možnosť znovuobjaviť sám seba v novej globálnej realite, s väčšou nezávislosťou kde muzikanti sú viac pánmi svojich vlastných projektov.“

 


 

What are your plans and what projects you are currently working on?

Michael: „I have just released my fourth CD On Fire, I will also play in Europe (Nikolaj Nikitin, AMC trio, Polish group Full Drive 3) and in January 2014 I am going to play at the Smooth Jazz Cruise.“ 

Aké máte plány a na akých projektoch práve pracujete?

Michael: „Práve som vydal moje štvrté CD On Fire, mám hrania aj v Európe (Nikolaj Nikitin, AMC trio, poľská kapela Full Drive 3) a od januára 2014 budem hrať na zaoceánskej lodi Smooth Jazz Cruise.“

 


 

Who was your first musical idol when you were a little boy?

Michael: „Louis Armstrong!!! „

Kto bol vaším hudobným idolom, keď ste boli malý chlapec?

Michael: „Louis Armstrong!!!“

 


rozhovor pripravila a preložila Anna Raitl

Mohlo by ťa zaujímať

Simona Šaturová – V piesni má každé slovo, každý nádych, každá čiarka svoj význam a interpret musí využiť tieto možnosti na maximum

V jednom rozhovore ste spomínala, že máte rada harmóniu a vyváženosť. Vo svete vážnej hudby, by poslucháč očakával práve takéto naplnenie, ale je to rôznorodý svet...

Jan Rokyta ml. – Súčasná hudba má v Holandsku väčšiu prioritu, v Strednej Európe si zase viac ceníme jej históriu

Už onedlho vystúpite na festivale Pro Musica Nostra. Vraciate sa často na Slovensko?Veľmi pravidelne – jednak v rámci už pätnásť rokov trvajúcej spolupráce so súborom...

Cello Republic – Vážna hudba má výhodu aj nevýhodu v tom, že spracováva zložitejšie prežívanie a na to je potrebné mať vyhradený nejaký čas

Petr Špaček (violončelo), Jan Zemen (violončelo), Matěj Štěpánk (violončelo), Ivan Vokáč (violončelo) sú štyria violončelistu, ktorí tvoria kvarteto Cello Republic a prepájajú vážnu hudbu s ďalšími...

Dušan Šuster alias Marakama Planet – Tri, štyri minúty udržíte pozornosť, preto som urobil housový album v koncentrovanej podobe

Marakama Planet je projekt Dušana Šustera, v ktorom sa prediera húštinou house music. K tomuto žánru sa stavia z rôznych uhlov pohľadu – či...